Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.toekiebox.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door De ‘t Oekie box . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Voedsel en drogisterij waren

Voor de voedsel- en drogisterij waren die op onze website staan, geldt dat de koper eigen verantwoordelijkheid neemt bij het nuttigen van de voedsel- en drogisterij waren. 

‘t Oekie Box is niet verantwoordelijk voor allergische reacties naar aanleiding van het nuttigen van de voedsel en drogisterij waren. De koper dient de omschrijving op de website en op de producten door te nemen.

Terugsturen

U hebt het recht ‘t Oekie Box retour te sturen, mits de verpakking en de inhoud niet beschadigd is. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van t Oekie Box is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ‘t Oekie Box.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ‘t Oekie Box te mogen claimen of te veronderstellen.

‘t Oekie Box streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ‘t Oekie Box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.toekiebox.nl op deze pagina.